GDPR

Provozovatel stránky www.smarbricks.cz jako realizátor mimoškolních aktivit, příměstských táborů a ostatních skupinových i individuálních zážitkových programů pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webové stránky www.smartbricks.cz, odesláním přihlášky na příměstský tábor, nebo mimoškolní aktivitu či oslovení společnosti či jejích pracovníků prostřednictvím webové stránky www.smartbricks.cz, telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Play Smart, s.r.o., se sídlem  Bašty 416/8, PSČ 60200, IČO: 08002631, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111360, emailový kontakt: [email protected] (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení (pokud budou poskytnuty),
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: 
 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace o termínu přihlášek na příměstské tábory, mimoškolní aktivity a informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
 1. Doba zpracování osobních údajů je: 
 • 5 let, anebo do odvolání

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webové stránky Správce údajů tj. www.smartbricks.cz  či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na příměstský tábor, nebo mimoškolní aktivitu pořádanou Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • pohlaví dítěte
 • emailová adresa rodičů,
 • telefonický kontakt rodičů,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte (pouze příměstské tábory).
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z akcí včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou smazány a skartovány.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění pořádaných akcí. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a organizaci akcí. V případě nutnosti je po Správci mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění pořádaných akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o termíny podání přihlášek na příměstské tábory a mimoškolní aktivity, informace o připravovaných a realizovaných akcích Správce.
 • Odesílatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě – přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci příměstských táborů, mimoškolních aktivit a obdobné činnosti v režii Správce údajů, a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.
 1. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: 
 • jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu pěti let, následně budou smazány a skartovány.
 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
 • Pojišťovna vybraná pro pojištění účastníků příměstského tábora
 • Oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webové stránky Správce údajů, tj. www.smartbrick.cz, či oslovením pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas, se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu [email protected]. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na příměstský tábor, nebo mimoškolní aktivitu, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané účasti, bude vzhledem k nemožnosti účast realizovat, postupováno dle platných podmínek.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Správce, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Naši partneři